PRODiM

PRODiM

PRODIM Oskar Niezabitowski
31-752 Kraków, ul. Blokowa 14
+48 606 827 590 biuro@prodim.biz.pl
NIP: 6772076615, REGON: 122847207


PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
OGÓLNOBUDOWALNYCH, DROGOWYCH I MOSTOWYCH


ROBOTY ASFALTOWE / ROBOTY BRUKARSKIE / KANALIZACJA
ORGANIZACJA RUCHU / PROJEKTOWANIE / NADZÓR

Je­ste­śmy mło­dą fir­mą, lecz na­sze ko­rze­nie się­ga­ją wie­lo­let­nich tra­dy­cji dro­go­wych re­jo­nu pro­szo­wic­kie­go. Dzię­ki temu na­szą dzia­łal­ność mo­że­my kształ­to­wać w spo­sób no­wo­cze­sny, czer­piąc jed­no­cze­śnie z do­świad­cze­nia osób, któ­re tu­tej­sze dro­gi zna­ją „od pod­szew­ki”. Pa­mię­ta­jąc skąd się wy­wo­dzi­my wy­kra­cza­my poza te­re­ny zie­mi pro­szo­wic­kiej pro­wa­dząc dzia­łal­ność na ca­łym ob­sza­rze wo­je­wódz­twa ma­ło­pol­skie­go oraz wo­je­wództw ościen­nych.

Spe­­cja­­li­­zu­­je­­my się w wy­­ko­­ny­­wa­­niu na­­wierz­ch­ni as­fa­l­to­­wych, ale za­­kres na­­szej dzia­­ła­l­no­­­ści obe­j­mu­­je ko­m­ple­k­so­­wą bu­­do­­wę dróg, w tym: ro­­bo­­ty zie­m­ne i pod­bu­­do­­wy, ro­­bo­­ty bru­­ka­r­skie, ro­­bo­­ty ka­­na­­li­­za­­cy­j­ne oraz po­­zo­­sta­­łą in­­fra­­stru­k­tu­­rę pod­zie­m­ną i na­­zie­m­ną. Po­­sia­­da­­my ka­­drę z wie­­lo­­le­t­nim do­­świa­d­cze­­niem przy bu­­do­­wie dróg, ró­w­nież naj­wy­ż­szych ka­­te­­go­­rii: dróg wo­­je­­wó­dz­kich, kra­­jo­­wych i au­­to­­strad. Dys­­po­­nu­­je­­my spe­­cja­­li­­sty­cz­nym sprzę­­tem do wy­­ko­­ny­­wa­­nia na­­wierz­ch­ni as­fa­l­to­­wych. Po­zwa­la nam to dzia­łać za­rów­no w za­kre­sie wy­ko­naw­stwa, jak i przy­go­to­wa­nia ro­bót, po­przez uczest­nic­two w pra­cach pro­jek­to­wych, or­ga­ni­za­cji ru­chu, czy nad­zo­ru przy bu­do­wie dróg.

Iza­ak New­ton po­wie­dział: „Lu­dzie bu­du­ją za du­żo mu­rów, a za ma­ło mo­stów”. Ta de­wi­za przy­świe­ca na­szej dzia­łal­no­ści i stąd po­mysł uczy­nie­nia bu­dow­nic­twa dro­go­wo­-mo­sto­we­go głów­nym ce­lem na­szej pra­cy. Dro­gi łą­czą lu­dzi i tak też pro­szo­wic­cy dro­go­wcy już od lat sie­dem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku sta­ra­ją się uła­twiać ży­cie miesz­kań­com ma­ło­pol­ski wy­zna­cza­jąc nowe tra­sy oraz re­mon­tu­jąc te wy­eks­plo­ato­wa­ne – skra­ca­ją czas oraz pod­no­szą kom­fort po­dró­ży da­jąc gwa­ran­cję trwa­ło­ści­ i ja­ko­ści. Two­rząc no­wo­cze­sne przed­się­bior­stwo, ko­rzy­sta­jąc z no­wych tech­no­lo­gii w bu­dow­nic­twie i obej­mu­jąc dzia­łal­no­ścią co­raz więk­szy ob­szar chce­my jed­no­cze­śnie być god­nym kon­ty­nu­ato­rem tych lo­kal­nych tra­dy­cji.

Oskar Niezabitowskigrafika: Delikatesy Projektowe